Documentatia pentru atribuirea contractului de furnizare servicii de organizare a practicii la fata locului pentru 20 persoane pe o perioada de 6 zile “in cadrul proiectului „Career Path toYouth Labor Mobility”– 16.4.2.021 E-MS CODE ROBG-156

 

Nr. 512/ 16. 10 .2017

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITII

 

pentru atribuirea Contractului de furnizare servicii de organizare a practicii la fata locului pentru 20 persoane pe o perioada de 6 zile “in cadrul proiectului „Career Path toYouth Labor Mobility”

 

I.                   INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

1. Informații despre achizitor

Denumire: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Calarasi

Sediul: Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3, Municipiul Calarasi

CUI: 11358021 

Persoana de contact: Silvia Mandrutescu

Telefon: 0724 229 665

E-mail: silvia.mandrutescu @gmail.com

Mijloace de depunere oferte: prin poştă/curier rapid sau prin depunere directă la adresa: Mun. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3

2. Data limită de depunere a ofertelor 

27.10.2017, ora 12:00

 3. Denumirea contractului de achiziție

‘’Contract de furnizare servicii organizare evenimente pentru 20 persoane timp de 6 zile “.

4. Valoarea estimată a contractului 7800 Euro fara TVA platibil in lei la cursul Infoeuro valabil in luna facturarii serviciiilor prestate .

 5. Durata contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data finalizării evenimentului .

 

6. Descrierea succintă a contractului

Contractul de furnizare servicii organizare evenimente proiect are ca obiect organizarea practicii la fata locului  pentru 20 persoane timp de 6 zile , inclusiv:

-       Elaborarea listelor cu companii gazda in care sa se realizeze practica

-       Stabilirea detaliilor cu firmele din lista scurta pentru efectuarea practicii

-       Stabilirea listelor cu invitati/ prezentare domenii de interes pentru studentii in practica

-       Asigurarea de minim 3 companii pentru efectuarea practicii

-       Elaborarea programului pentru fiecare eveniment propus

-       Asigurarea transportului participantilor pe perioada practicii

-       Asigurarea catering-ului pentru participant

-       Inregistrarea participantilor

-       Asigurarea de sala si sonorizare pentru maxim 50 de personae

-       Fotografii de la eveniment

-       Asigurare secretariat

-       Raport privind derularea serviciului contractat 

7. Locul de livrare

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 8. Ajustarea prețului contractului

Pretul contractului nu se ajusteaza.

9. Legislația aplicabilă

Ordinului nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea „Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene”

 10. Procedura aplicata

Achizitie directa

11. Condiții de participare

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.

 11.1. Evitarea conflictului de interese: Ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese așa cum este definit la art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 8 din anexa la H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011.

 Ofertantul va completa Formularul nr. 2

 11. 2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului:

                   

In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, fiecare ofertant va depune urmatorul document:

 

  1. Persoane juridice române:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 90 zile înainte de data limită de depunere a ofertei, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități

4)      Structura acționariatului

5)      Numele reprezentanților legali

6)      Domeniul principal de activitate

7)      Domeniile secundare de activitate

8)      Situația societății (ex. dacă este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, dizolvare, faliment sau suspendare temporară a activității).

 

Certificatul constatator emis de Registru Comertului trebuie sa mentioneze activitati care să reflecte domeniul de activitate relevant pentru achiziție;

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită a depunerii ofertelor.

 

  1. Persoanele juridice straine:

Documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoană juridică în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități

4)      Structura acționariatului

5)      Numele reprezentanților legali

6)      Domeniul principal de activitate

7)      Domeniile secundare de activitate

8)      Situația societății (ex. dacă este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, dizolvare, faliment sau suspendare temporară a activității)

Documentele vor fi atașate  în original/copie legalizata/copie ”conform cu originalul” și vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

12. Modalitatea de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: „Solicitantul/beneficiarul privat compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și alege oferta care îndeplinește toate  cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport pretul cel mai mic”

 

13.  Limba de redactare a ofertei

Limba Română

Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română.

 

14. Perioada de valabilitate a ofertei

10 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.

 

15. Informații referitoare la termenele pentru livrarea produselor / prestarea serviciilor

Derularea contractului va începe în ziua următoare semnării sale de ambele parți.,.

 

16. Termen de livrare

Termenul de livrare este maxim 10 de zile de la data primirii notei de comanda conform clauzelor contractuale

 17. Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la adresa loc. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, cu scrisoare de înaintare - Formularul nr. 1.

Oferta tehnică va fi întocmită în așa fel încât să răspundă în totalitate cerințelor din capitolul II – Specificații tehnice, asigurând corespondența cu fiecare cerință.

Oferta financiară: se va completa Formularul nr. 3 – Formularul de ofertă.

Ofertantul va exprima prețul total si preturile unitare, în Euro. Prețul va include toate cheltuielile ocazionate de livrare la destinatia finala.

Prețul va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului.

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de Achizitor.

Fiecare ofertant este obligat să numeroteze paginile, să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină a ofertei.

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat cu următoarele informații:

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Mun. Calarasi, jud. Calarasi

Oferta pentru achizitia de servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului „Career Path to Youth Labor Mobility”– 16.4.2.021

-          A nu se deschide inainte de data 27.10.2017 ora 14.00

-          Denumirea și datele de contact ale ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, persoana de contact)

În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va prezenta scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1, în original:

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 27.10.2017 ora 12.00.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite completarea ofertei după depunerea acesteia.

 

 II.                SPECIFICAȚII TEHNICE

 

A. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI

Beneficiarul proiectuluiCamera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

Organizatorul procedurii de achiziţie: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

 

Sumarul proiectului:

Proiectul vizează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor absolventi de studii universitare  și mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră (CB), ca urmare a trei provocări  comune: legătura insuficientă dintre educația profesională (VE) și sectorul de afaceri, bariera lingvistică și decalajul în educația antreprenorială  si de leadership ,Privind potențialul economic al CB.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este elaborarea și furnizarea de instrumente  educaționale comune ,aplicatia mobila ,,Cool tu be mobile ,,schema educationala orientata sper nevoile pietei muncii , web-site cu cu informatii complete si oficiale privind securitatea in munca , legislatia privind angajatii , precum si training virtual pentru cei interesati . .Proiectul se adreseaza in final catre 5910 peroane , absolventi de invatamint superior din Romania si Bulgaria 

Obiective specifice ale proiectului:

1. Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea  și mobilitatea forței de muncă

 B. OBIECTUL ACHZIŢIEI

Contractul consta in achizitionarea serviciilor  de organizare evenimente proiect are ca obiect organizarea evenimente pentru 20 persoane timp de 6 zile , inclusiv sonorizare , coffe break , fotografii , logistica ( transportul persoanelor la / de la locurile de desfasurare a intilnirilor conform agendei stabilite de furnizor ) , secretariat , etc ..

 

 C. LOCUL DE LIVRARE:

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 D. DURATA

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la finalizarea contractului

 

III. Formulare

FORMULARUL NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

   (denumirea/numele)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

           Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Calarasi

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi pentru atribuirea contractului de servicii realizare si printare materiale promotionale in cadrul proiectului „Career Path to Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.021- noi, ________________________  (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, datele de contact, telefon, fax, e-mail), vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

2. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

3. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

 

Data completării:                                           

Ofertant:  (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnatură autorizată).


FORMULARUL NR. 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

   (denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL

PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Subsemnatul, ......................................................... (nume, prenume), reprezentant împuternicit al …………….........................................… (denumirea operatorului economic), cu sediul în ………….................................................……… (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii 

 in cadrul proiectului „Career Path to Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.021. declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la art. 14 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, respectiv: nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului contractului pentru care depunem prezenta oferta şi mine ca ofertant, nu există legături între membrii comisiei de evaluare şi mine ca ofertant si nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

De asemenea, mă oblig ca, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de achiziție, apare o situație de conflict de interese, să o notific deîndată, în scris, achizitorului pentru a putea lua măsurile necesare înlăturării situației respective.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

 Data completării:                                            

 Ofertant  (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnatură autorizată)

FORMULARUL NR. 3

    Operator Economic

.......................................

     (denumirea/numele)

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

 

Către: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ........................................................ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile de elaborare / realizare GHID “Cai de cariera in regiunea transfrontaliera “, in cadrul proiectului „Caree Path to Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.021. pentru suma de ....................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), dupa cum este detaliat in cele ce urmeaza:

 

Nr. crt.

Descriere serviciu

Pret fara TVA/euro

Pret cu TVA /euro

1

Determinarea cerintelor pentru realizarea

 

 

2

 

 

 

3

Livrarea

 

 

TOTAL

 

 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ...../....../......... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

 

Data:....../....../..........

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

 L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic).

 

 

Cu stimă,

Funcţie,

Nume

   
© CCIA Calarasi