IANICI S.R.L.…

IANICI S.R.L.… (5640)

Super User (Uncategorised) 2013-10-22 09:50:20

 Societatea IANICI SRL isi desfasoara ac…

Read More...

09.03.2018_ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

14.07.2017_Achizitie materiale promotionale…

23.03.2018_Anunt de atribuire echipamente…

ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

Documentatia pentru atribuirea contractului de furnizare servicii de contabilitate in cadrul proiectului „Entrepreunership for Youth Labor Mobility” – 16.4.2.015 E-MS CODE ROBG-169

 

Nr. 403/07.08.2017

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITII

 

pentru atribuirea Contractului de prestari servicii de contabilitate in cadrul proiectului

„Entrepreunership for Youth Labor Mobility”

 

I.  INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

1. Informații despre achizitor

Denumire: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Calarasi

Sediul: Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3, Municipiul Calarasi

CUI: 11358021 

Persoana de contact: Vartic Florina Adriana

Telefon: 0728 293 893

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Mijloace de depunere oferte: prin poştă/curier rapid  sau prin depunere directă la adresa: Mun. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3

2. Data limită de depunere a ofertelor 

20.08.2017, ora 12:00

 3. Denumirea contractului de achiziție

Contract prestari servicii de contabilitate

4. Valoarea estimată a contractului

5950 Euro fara TVA platibil in lei la cursul Infoeuro aferent emiterii facturilor.

 5. Durata contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data finalizării proiectului ( 19.12.2018).

 6. Descrierea succintă a contractului

Contractul de prestari servicii de contabilitate in cadrul proiectului „Entrepreunership for Youth Labor Mobility”– 16.4.2.015 E-MS ROBG169

 7. Locul de livrare

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 8. Ajustarea prețului contractului

Pretul contractului nu se ajusteaza.

9. Legislația aplicabilă

Ordinului nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea „Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene”

10. Procedura aplicata

Achizitie directa

11. Condiții de participare

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.

 11.1. Evitarea conflictului de interese: Ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese așa cum este definit la art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 8 din anexa la H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011.

 

 

Ofertantul va completa Formularul nr. 2 

11. 2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului:              

In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, fiecare ofertant va depune urmatorul document:

  1. Persoane juridice:

Copie conform cu originalul a Certificatului de Inregistrare Fiscala emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Domeniul principal de activitate

Expertul contabil va prezenta următoarele documente doveditoare:

 -Carnet de membru al CECCAR cu menţiunea “Activ “ vizat pentru anul respective –copie simplă

-Certificat de inregistrare fiscala emis de Administraţia financiară teritorială la care este arondat sediul persoanei fizice sau juridice- copie ;

12. Modalitatea de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: „Solicitantul/beneficiarul privat compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport pretul cel mai mic” 

13.  Limba de redactare a ofertei

Limba Română

Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română.

14. Perioada de valabilitate a ofertei

30 de zile de la data limită a depunerii ofertelor. 

15. Informații referitoare la termenele pentru livrarea produselor / prestarea serviciilor

Derularea contractului va începe în ziua următoare semnării sale de ambele parți.

 16. Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la adresa loc. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, cu scrisoare de înaintare - Formularul nr. 1.

Oferta tehnică va fi întocmită în așa fel încât să răspundă în totalitate cerințelor din capitolul II – Specificații tehnice, asigurând corespondența cu fiecare cerință.

Oferta financiară: se va completa Formularul nr. 3 – Formularul de ofertă.

Ofertantul va exprima prețul total si preturile unitare, în Euro.

Prețul va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului.

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de Achizitor.

Fiecare ofertant este obligat să numeroteze paginile, să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină a ofertei.

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat cu următoarele informații:

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Mun. Calarasi, jud. Calarasi

Oferta pentru achizitia de servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului  „Entrepreunership for Youth Labor Mobility”– 16.4.2.015

-          A nu se deschide inainte de data 20.08.2017 ora 14.00

-          Denumirea și datele de contact ale ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, persoana de contact)

În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va prezenta scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1, în original:

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 20.08.2017 ora 12.00.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite completarea ofertei după depunerea acesteia.

  II.                SPECIFICAȚII TEHNICE

A. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI

Beneficiarul proiectuluiCamera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

Organizatorul procedurii de achiziţie: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

Partenerii proiectului: Secondary Vocational School of Economics, Administration and Services ,, Atanas Burov,, - P2, Colegiul Economic Calarasi – P3, Asociatia Partenerii 2000 – P4, NGO Paralel Silistra – P5

 Sumarul proiectului:

Proiectul vizează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră (CB), ca urmare a trei provocări teroriste comune: legătura insuficientă dintre educația profesională (VE) și sectorul de afaceri, bariera lingvistică și decalajul în educația antreprenorială ) Privind potențialul economic al CB.

Propunerea de 18 luni privește aceste aspecte ca oportunități. Acesta valorifică raportul CE privind impactul EE în BG și RO și dezvoltă un program educațional comun privind educația antreprenorială fără frontiere (JES on EEwB). Folosind abordarea cooperării în domeniul educației, proiectul conferă profesorilor din două școli secundare de economie din Silistra și Călărași (B2, B3) să creeze în comun 3 programe în cadrul JES: Întreprinderi fără frontiere, Antreprenoriat verde, Formare lingvistică cu burse CB. Apoi, în cursul anului școlar, proiectul oferă pilotului JES 800 studenți din aceste două școli, susținute de comunitățile locale și de afaceri (LB, B4, B5). Pentru a spori gradul de ocupare a celorlalți tineri, propunerea investește în 2 laboratoare de informatică și un sistem de management al învățării pentru cursanți terțiari / de-a lungul vieții / îndepărtați. De asemenea, partenerii construiesc o rețea comună, încurajând validarea educațională reciprocă, astfel încât comunitățile școlare din CB să includă JES pe EEwB în programa școlară. Astfel, 3500 de persoane, în principal studenți, vor avea acces la 10 inițiative comune de ocupare a forței de muncă, contribuind la integrarea zonei CB în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și mobilitatea forței de muncă.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este elaborarea și furnizarea unui program educațional comun privind "Educația antreprenorială fără frontiere" (JES pe EEwB) ca parte a educației profesionale pentru a spori potențialul de angajare a tinerilor și mobilitatea forței de muncă. Contribuția la integrarea zonei CB în ceea ce privește oportunitățile de angajare și mobilitatea forței de muncă prin promovarea SSI ca inițiativă de angajare în învățământul secundar și terțiar al învățământului superior.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă

 B. OBIECTUL ACHZIŢIEI

Contractul consta in prestare de servicii contabile in cadrul proiectului „Entrepreunership for Youth Labor Mobility”– 16.4.2.015.

Materialele sunt necesare pentru a asigura promovarea și vizibilitatea activităților proiectului în concordanță cu Manualul de identitate vizuală a Programului Interreg V-A.

 C. DURATA

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la finalizarea implementarii proiectului (19.12.2018)

 

D. SPECIFICATII TEHNICE

Evidenţa contabilă primară ,operaţiuni bancare, casa, depunere declaraţii ,înregistrare online .

Serviciile de contabilitate vor fi contractate pe toată durata de implementare a proiectului.

Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil în condiţiile legii, care va semna şi data documentele contabile aferente operaţiunilor în cadrul proiectului.

Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea Beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi ştampilate cu menţiunea “INTERREG VA RO-BG; COD E-MS….., FLC NO…., TOTAL VALUE……“ în vederea evitării dublei finanţări .


Oferta tehnica:

Pe baza informatiilor furnizate, ofertantul trebuie sa prezinta o oferta tehnica continand modalitate in care va presta serviciile de realizare si printare materiale promotionale.

 

III. Formulare

FORMULARUL NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

   (denumirea/numele)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

           Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Calarasi

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi pentru atribuirea contractului de servicii de contabilitate in cadrul proiectului „Enterpreunership for Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.015 - noi, ________________________  (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, datele de contact, telefon, fax, e-mail), vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

2. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

3. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

 

Data completării:                                           

Ofertant:  (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnatură autorizată).


FORMULARUL NR. 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

   (denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL

PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Subsemnatul, ......................................................... (nume, prenume), reprezentant împuternicit al …………….........................................… (denumirea operatorului economic), cu sediul în ………….................................................……… (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii  de contabilitate in cadrul proiectului „Eterpreunership for Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.015. declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la art. 14 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, respectiv: nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului contractului pentru care depunem prezenta oferta şi mine ca ofertant, nu există legături între membrii comisiei de evaluare şi mine ca ofertant si nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

De asemenea, mă oblig ca, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de achiziție, apare o situație de conflict de interese, să o notific deîndată, în scris, achizitorului pentru a putea lua măsurile necesare înlăturării situației respective.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

 

Data completării:                                            

 

 

Ofertant  (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnatură autorizată)

FORMULARUL NR. 3

    Operator Economic

.......................................

     (denumirea/numele)

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

 

Către: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile de cotabilitate, in cadrul proiectului „Enterpreunership for Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.015. pentru suma de ....................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), dupa cum este detaliat in cele ce urmeaza:

 

Nr. crt.

Descriere serviciu

Pret fara TVA/euro

Pret cu TVA /euro

1

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ...../....../......... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

 

Data:....../....../..........

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic).

 

 

Cu stimă,

Funcţie,

Nume

 

   
© CCIA Calarasi