IANICI S.R.L.…

IANICI S.R.L.… (4619)

Super User (Uncategorised) 2013-10-22 09:50:20

 Societatea IANICI SRL isi desfasoara ac…

Read More...

09.03.2018_ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

14.07.2017_Achizitie materiale promotionale…

23.03.2018_Anunt de atribuire echipamente…

ACHIZITIE ECHIPAMENTE…

Invitatie-de-participare-la-achizitia-de-servicii-de-realizare-si-printare-materiale-publicitare-in-cadrul-proiectului-entrepreunership-for-youth-labor-mobility-16.4.2.015-e-ms-code-robg-169

                                                                                                                                     

Invitatie de participare la achizitia de  servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului

„Entrepreunership for Youth Labor Mobility” – 16.4.2.015 E-MS CODE ROBG-169

 

Nr. 409/11.08.2017

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITII

 

pentru atribuirea Contractului de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului

„Entrepreunership for Youth Labor Mobility”

 

I.                   INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

1. Informații despre achizitor

Denumire: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Calarasi

Sediul: Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3, Municipiul Calarasi

CUI: 11358021 

Persoana de contact: Vartic Florina Adriana

Telefon: 0728 293 893

E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Mijloace de depunere oferte: prin poştă/curier rapid  sau prin depunere directă la adresa: Mun. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3

2. Data limită de depunere a ofertelor 

23.08.2017, ora 12:00

 3. Denumirea contractului de achiziție

Contract de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare.

4. Valoarea estimată a contractului

3885,00 Euro fara TVA platibil in lei la cursul Infoeuro aferent incheierii contractului.

 5. Durata contractului

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data finalizării proiectului.

 

6. Descrierea succintă a contractului

Contractul de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului „Entrepreunership for Youth Labor Mobility”– 16.4.2.015 E-MS ROBG169

 

7. Locul de livrare

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 8. Ajustarea prețului contractului

Pretul contractului nu se ajusteaza.

9. Legislația aplicabilă

Ordinului nr. 1284/08.08.2016 privind aprobarea „Procedurii competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene”

 

10. Procedura aplicata

Achizitie directa

11. Condiții de participare

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.

 

11.1. Evitarea conflictului de interese: Ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese așa cum este definit la art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 8 din anexa la H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011.

 

Ofertantul va completa Formularul nr. 2

 

11. 2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului:

                   

In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, fiecare ofertant va depune urmatorul document:

 

  1. Persoane juridice române:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 90 zile înainte de data limită de depunere a ofertei, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități

4)      Structura acționariatului

5)      Numele reprezentanților legali

6)      Domeniul principal de activitate

7)      Domeniile secundare de activitate

8)      Situația societății (ex. dacă este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, dizolvare, faliment sau suspendare temporară a activității).

 

Certificatul constatator emis de Registru Comertului trebuie sa mentioneze activitati care să reflecte domeniul de activitate relevant pentru achiziție;

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită a depunerii ofertelor.

 

  1. Persoanele juridice straine:

Documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoană juridică în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități

4)      Structura acționariatului

5)      Numele reprezentanților legali

6)      Domeniul principal de activitate

7)      Domeniile secundare de activitate

8)      Situația societății (ex. dacă este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, dizolvare, faliment sau suspendare temporară a activității)

Documentele vor fi atașate  în original/copie legalizata/copie ”conform cu originalul” și vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

12. Modalitatea de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: „Solicitantul/beneficiarul privat compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport pretul cel mai mic”

 

13.  Limba de redactare a ofertei

Limba Română

Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română.

 

14. Perioada de valabilitate a ofertei

10 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.

 

15. Informații referitoare la termenele pentru livrarea produselor / prestarea serviciilor

Derularea contractului va începe în ziua următoare semnării sale de ambele parți.

 

16. Termen de livrare

Termenul de livrare este maxim 30 de zile de la data primirii notei de comanda conform clauzelor contractuale

 17. Modul de prezentare a ofertei

Oferta se va depune la adresa loc. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, cu scrisoare de înaintare - Formularul nr. 1.

Oferta tehnică va fi întocmită în așa fel încât să răspundă în totalitate cerințelor din capitolul II – Specificații tehnice, asigurând corespondența cu fiecare cerință.

Oferta financiară: se va completa Formularul nr. 3 – Formularul de ofertă.

Ofertantul va exprima prețul total si preturile unitare, în Euro. Prețul va include toate cheltuielile ocazionate de livrare la destinatia finala.

Prețul va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului.

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de Achizitor.

Fiecare ofertant este obligat să numeroteze paginile, să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină a ofertei.

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat cu următoarele informații:

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Mun. Calarasi, jud. Calarasi

Oferta pentru achizitia de servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului „Entrepreunership for Youth Labor Mobility”– 16.4.2.015

-          A nu se deschide inainte de data 23.08.2017 ora 14.00

-          Denumirea și datele de contact ale ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, persoana de contact)

În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va prezenta scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1, în original:

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 23.08.2017 ora 12.00.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite completarea ofertei după depunerea acesteia.

 

 II.                SPECIFICAȚII TEHNICE

 

A. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI

Beneficiarul proiectuluiCamera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

Organizatorul procedurii de achiziţie: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

Partenerii proiectului: Secondary Vocational School of Economics, Administration and Services ,, Atanas Burov,, - P2, Colegiul Economic Calarasi – P3, Asociatia Partenerii 2000 – P4, NGO Paralel Silistra – P5

 

Sumarul proiectului:

Proiectul vizează ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră (CB), ca urmare a trei provocări teroriste comune: legătura insuficientă dintre educația profesională (VE) și sectorul de afaceri, bariera lingvistică și decalajul în educația antreprenorială ) Privind potențialul economic al CB.

Propunerea de 18 luni privește aceste aspecte ca oportunități. Acesta valorifică raportul CE privind impactul EE în BG și RO și dezvoltă un program educațional comun privind educația antreprenorială fără frontiere (JES on EEwB). Folosind abordarea cooperării în domeniul educației, proiectul conferă profesorilor din două școli secundare de economie din Silistra și Călărași (B2, B3) să creeze în comun 3 programe în cadrul JES: Întreprinderi fără frontiere, Antreprenoriat verde, Formare lingvistică cu burse CB. Apoi, în cursul anului școlar, proiectul oferă pilotului JES 800 studenți din aceste două școli, susținute de comunitățile locale și de afaceri (LB, B4, B5). Pentru a spori gradul de ocupare a celorlalți tineri, propunerea investește în 2 laboratoare de informatică și un sistem de management al învățării pentru cursanți terțiari / de-a lungul vieții / îndepărtați. De asemenea, partenerii construiesc o rețea comună, încurajând validarea educațională reciprocă, astfel încât comunitățile școlare din CB să includă JES pe EEwB în programa școlară. Astfel, 3500 de persoane, în principal studenți, vor avea acces la 10 inițiative comune de ocupare a forței de muncă, contribuind la integrarea zonei CB în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și mobilitatea forței de muncă.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este elaborarea și furnizarea unui program educațional comun privind "Educația antreprenorială fără frontiere" (JES pe EEwB) ca parte a educației profesionale pentru a spori potențialul de angajare a tinerilor și mobilitatea forței de muncă. Contribuția la integrarea zonei CB în ceea ce privește oportunitățile de angajare și mobilitatea forței de muncă prin promovarea SSI ca inițiativă de angajare în învățământul secundar și terțiar al învățământului superior.

Obiective specifice ale proiectului:

1. Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă

 B. OBIECTUL ACHZIŢIEI

Contractul consta in achizitionarea serviciilor de realizare si printare materiale promotionale in cadrul proiectului „Entrepreunership for Youth Labor Mobility”– 16.4.2.015.

Materialele sunt necesare pentru a asigura promovarea și vizibilitatea activităților proiectului în concordanță cu Manualul de identitate vizuală a Programului Interreg V-A.

 C. LOCUL DE LIVRARE:

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 D. DURATA

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la finalizarea contractului

 

E. SPECIFICATII TEHNICE

Nr. crt.

Denumire produs

Cantitate

Specificații solicitate

  1.  

Tricouri:

200 bucati

ü  150 gr, bumbac 100%, culoare alb Personalizare prin transfer pe piept si spate

  1.  

 

Bloc  notes:

 

100 bucăți

ü  A4+; Nr. de file: 80;

ü  Liniatura: dictando;

ü  Hartie: alba;

ü  Pagini liniate (margini duble si zona de titlu cu data);

ü   Coperti din carton;

ü  Pagini perforate pentru indosariere (4 perforatii);

  1.  

 

Grafica Flyer:

 

 

 

1 bucăți

ü  Grafica pentru pliant (flyer 210x297) in limba engleza fata verso cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala.

  1.  

 

Flyer:

 

 

500 bucăți

ü  flyere - 210 x 297 mm, color fata-verso, hartie lucioasa/mata, max 150 gr/m²

  1.  

 

Brosura

 

500 bucăți

ü  A4 inchis, hartie lucioasa, 300:90,

ü  fara platifiere,

ü  tipar integral color,

ü  20 pag,

ü  Tiraj 500 buc

  1.  

Grafica banner

1

ü  Grafica pentru banner 120x200 cm cu respectarea Manualului de Identitate Vizuala.

  1.  

Roll-up banner:

  4 bucati

ü sistem expozițional portabil;

ü imagine afișată de 120x 200 cm;

ü profil de prindere;

ü să conțină, în regim policrom, însemnele de vizibilitate ale proiectului;

ü geantă de transport.

  1.  

Poster A3

30 bucati

ü  A3, hartie 130 gr/m², grosime 5 mm, personalizat, incl. creatie grafica

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta tehnica:

Pe baza informatiilor furnizate, ofertantul trebuie sa prezinta o oferta tehnica continand modalitate in care va presta serviciile de realizare si printare materiale promotionale.

 

III. Formulare

FORMULARUL NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

   (denumirea/numele)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

           Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Calarasi

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi pentru atribuirea contractului de servicii realizare si printare materiale promotionale in cadrul proiectului „Enterpreunership for Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.015 - noi, ________________________  (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, datele de contact, telefon, fax, e-mail), vă transmitem alăturat următoarele:

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

2. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

3. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

 

Data completării:                                           

Ofertant:  (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnatură autorizată).


FORMULARUL NR. 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

   (denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL

PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Subsemnatul, ......................................................... (nume, prenume), reprezentant împuternicit al …………….........................................… (denumirea operatorului economic), cu sediul în ………….................................................……… (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii 

 in cadrul proiectului „Eterpreunership for Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.015. declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la art. 14 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, respectiv: nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului contractului pentru care depunem prezenta oferta şi mine ca ofertant, nu există legături între membrii comisiei de evaluare şi mine ca ofertant si nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

De asemenea, mă oblig ca, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de achiziție, apare o situație de conflict de interese, să o notific deîndată, în scris, achizitorului pentru a putea lua măsurile necesare înlăturării situației respective.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

 

Data completării:                                            

 

 

Ofertant  (denumirea operatorului economic),

_________________

(nume semnatar, semnatură autorizată)

FORMULARUL NR. 3

    Operator Economic

.......................................

     (denumirea/numele)

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

 

Către: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

 

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului  ........................................................ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam serviciile de realizare si printare material promotionale, in cadrul proiectului „Enterpreunership for Youth Labor Mobility” – project code: 16.4.2.015. pentru suma de ....................................................., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ...................... (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), dupa cum este detaliat in cele ce urmeaza:

 

Nr. crt.

Descriere serviciu

Pret fara TVA/euro

Pret cu TVA /euro

1

Determinarea cerintelor pentru realizarea

 

 

2

Printarea materialelor

 

 

3

Livrarea

 

 

TOTAL

 

 

 

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ...../....../......... şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

 

Data:....../....../..........

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

 

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic).

 

 

Cu stimă,

Funcţie,

Nume

 

   
© CCIA Calarasi