Achiziții

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ACHIZITII 

 

pentru atribuirea Contractului de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului “CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-

border level”

 

 

 

 1. INFORMAȚII PRIVIND PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

 

 1. Informații despre achizitor 

Denumire: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Calarasi

Sediul: Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3, Municipiul Calarasi

CUI: 11358021

Persoana de contact: Mandrutescu Vlad Andrei

Telefon: 0722 508 395

E-mail: proiectecl@gmail.com   Mijloace de depunere oferte: prin poştă/curier rapid  sau prin depunere directă la adresa: Mun. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, Etaj 3

 

 1. Data limită de depunere a ofertelor 28.07.2017, ora 12:00 

 

 1. Denumirea contractului de achiziție

Contract de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare.

 1. Valoarea estimată a contractului

6760,41 Euro, fără TVA platibil in lei la cursul Infoeuro aferent incheierii contractului.

 

 1. Durata contractului Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data finalizării proiectului.

 

 1. Descrierea succintă a contractului

Contractului de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului “CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level”, –

16.4.2.050

 

 1. Locul de livrare

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 

 1. Ajustarea prețului contractului Nu se ajusteaza.

 

 1. Legislația aplicabilă

Ordinului         nr.        1284/08.08.2016         privind             aprobarea        „Procedurii      competitive aplicabile solicitanților/beneficiarilor privați pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanțate din fonduri europene”

 

 1. Procedura aplicata

Achizitie directa

 

 1. Condiții de participare

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie.

 

11.1. Evitarea conflictului de interese: Ofertantul va depune o declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese așa cum este definit la art. 14 și 15 din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 8 din anexa la H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 66/2011.

 

Ofertantul va completa Formularul nr. 2

 

 

 1. 2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale a ofertantului: 

             

In vederea demonstrarii capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, fiecare ofertant va depune urmatorul document:

 

 1. Persoane juridice române:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, cu cel mult 30 zile înainte de data limită de depunere a ofertei, în original/copie legalizata/copie cu mențiunea „conform cu originalul”, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități

4)      Structura acționariatului

5)      Numele reprezentanților legali

6)      Domeniul principal de activitate

7)      Domeniile secundare de activitate

8)      Situația societății (ex. dacă este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, dizolvare,

faliment sau suspendare temporară a activității).

 

Certificatul constatator emis de Registru Comertului trebuie sa mentioneze activitati care să reflecte domeniul de activitate relevant pentru achiziție;

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la data limită a depunerii ofertelor.

 

 

 1. Persoanele juridice straine:

Documente care dovedesc o formă de înregistrare ca persoană juridică în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este rezident, din care să rezulte:

1)      Denumirea și toate datele de identificare

2)      Codul unic de înregistrare

3)      Sediul social, sedii secundare, punctele de lucru, filiale, sucursale, subunități

4)      Structura acționariatului

5)      Numele reprezentanților legali

6)      Domeniul principal de activitate

7)      Domeniile secundare de activitate

8)      Situația societății (ex. dacă este în stare de funcționare, reorganizare judiciară, dizolvare,

faliment sau suspendare temporară a activității)

 

Documentele vor fi atașate  în original/copie legalizata/copie ”conform cu originalul” și vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.

 

 1. Modalitatea de atribuire Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic: „Solicitantul/beneficiarul privat compară ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate și alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice și prezintă avantaje față de acestea, la un raport pretul cel mai mic”

 

 1. Limba de redactare a ofertei

Limba Română

Documentele emise în altă limbă vor fi însoțite de o traducere autorizată în limba română.

 

 1. Perioada de valabilitate a ofertei

10 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.

 

 1. Informații referitoare la termenele pentru livrarea produselor / prestarea serviciilor Derularea contractului va începe în ziua următoare semnării sale de ambele parți.

 

 1. Termen de livrare

Termenul de livrare este maxim 30 de zile de la data semnarii contractului.

 

 1. Modul de prezentare a ofertei 

Oferta se va depune la adresa loc. Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, cu scrisoare de înaintare – Formularul nr. 1.

Oferta tehnică va fi întocmită în așa fel încât să răspundă în totalitate cerințelor din capitolul II –

Specificații tehnice, asigurând corespondența cu fiecare cerință.

Oferta financiară: se va completa Formularul nr. 3 – Formularul de ofertă.

Ofertantul va exprima prețul total si preturile unitare, în Euro. Prețul va include toate cheltuielile ocazionate de livrare la destinatia finala.

Prețul va rămâne neschimbat pe tot parcursul derulării contractului.

Oferta are caracter obligatoriu pe toată perioada de valabilitate stabilită de Achizitor.

Fiecare ofertant este obligat să numeroteze paginile, să semneze și să ștampileze pe fiecare pagină a ofertei.

Oferta se introduce într-un plic care trebuie să fie netransparent, sigilat, semnat, ștampilat și marcat cu următoarele informații:

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi, Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Mun.

Calarasi, jud. Calarasi

Oferta pentru achizitia de servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului

“CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” –

16.4.2.050

–    A nu se deschide inainte de data 28.07.2017 ora 14.00 

–    Denumirea și datele de contact ale ofertantului (adresa, telefon, fax, e-mail, persoana de contact) În exteriorul coletului sigilat, la vedere, se va prezenta scrisoarea de înaintare conform Formularului nr. 1, în original:

Oferta se va depune la sediul Achizitorului până la data de 28.07.2017 ora 12.00.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curier rapid sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere, ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.

Oferta depusă la o altă adresă decât cea stabilită sau depusa după expirarea datei limită pentru depunere se consideră ofertă întârziata şi se returnează fără a fi deschisă.

Lipsa oricărui document sau prezentarea acestuia neconformă atrage descalificarea ofertantului. Nu se permite completarea ofertei după depunerea acesteia.

 

 

 1. SPECIFICAȚII TEHNICE

 

 1. PREZENTAREA GENERALA A PROIECTULUI

Beneficiarul proiectuluiCamera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi

Organizatorul procedurii de achiziţie: Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Calarasi Partenerii proiectului: Asociatia Romana pentru Transfer Tehnologic si Inovare – Filiala Mehedinti – P2, Camera de Comert si Industrie Ruse – P3  si Camera de Comert si Industrie Vratsa – P4.

 

Sumarul proiectului:

 

Un număr mare de cetățeni din zona transfrontalieră sunt afectați de fenomenul lipsei de competențe cu efect direct asupra oportunităților lor de angajare. O altă parte sunt lucrătorii cu un nivel scăzut de calificare care nu se pot integra pe piața forței de muncă deoarece nu au posibilitatea de a-și îmbunătăți aceste abilități. Majoritatea acestor persoane au lacune educaționale, iar abilitățile lor nu corespund modelului actual al ofertei și al cererii de forță de muncă pe piață. Ei nu au acces la informații, acces la programe de formare relevante și nu sunt sprijiniți pentru integrarea pe piața muncii. O mare parte dintre aceștia sunt expuși riscului de a fi exclusi din punct de vedere social, în special categoriile dezavantajate. Companiile private se orientează spre modele de afaceri cu venituri reduse în zona transfrontaliera ROBG și nu se pot dezvolta, nu creează locuri de muncă inteligente pentru persoanele calificate, fie au probleme în găsirea forței de muncă calificate pentru sectorul lor de activitate.

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini integrarea transfrontaliera a ocupării forței de muncă și a mobilității forței de muncă ca o „piață” comună prin crearea modelului CBC LABORLAB care va realiza previziunile viitoare de aptitudini si va dezvolta structuri operaționale și programe comune de formare profesională capabile să integreze piața muncii. Pentru atingerea obiectivului proiectului va fi elaborat un model CBC LABORLAB. În prima fază va fi realizat un studiu de cercetare și se va dezvolta un model de prognoză (abilități, evoluția pieței forței de muncă, evoluția economică). În cea de-a doua fază vor fi elaborate 4 programe comune de formare profesională pentru a acoperi aptitudinile de bază, aptitudinile critice și diferența de competențe lingvistice. Aceste programe de instruire vor fi livrate la 480 de participanți din zona CBC. În cea de-a treia fază, CBC LABORLAB Cluster va fi construit ca entitate juridică, avand 3 departamente: Centrul de informare, Centrul de consiliere și Centrul de mobilitate a talentelor. Clusterul va fi echipat cu 3 aplicații software care vor fi dezvoltate prin proiect: Job Matching App, FUTURE SKILL APP și Portal APP. În cea de-a patra fază vor fi organizate campanii de informare și va fi elaborată o strategie pentru ocuparea forței de muncă și incluziunea socială a persoanelor dezavantajate. În cea de-a cincea fază, acțiunile de publicitate și vizibilitate vor fi elaborate și implementate. Acțiunile proiectului vor fi coordonate prin activități de management de proiect. Principalele rezultate: 1 model inovator de integrare a pieței muncii dezvoltat – CBC LABORLAB; 4 programe noi de training elaborate cu 480 de participanți – programe de formare a competențelor de bază, programe de formare a competențelor critice; Program de formare a abilităților lingvistice și program de formare a problemelor transversale; 1 structură de sprijin legal pentru integrarea pe piața forței de muncă și mobilitatea forței de muncă create – CBC LABORLAB CLUSTER;

3 aplicații inovatoare pentru integrarea pe piața forței de muncă și mobilitatea forței de muncă au fost dezvoltate și utilizate pentru cel puțin 1600 de participanți la inițiative comune de ocupare a forței de muncă

 

Obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului: 

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini integrarea transfrontaliera a ocupării forței de muncă și a mobilității forței de muncă ca o „piață” comună prin crearea modelului CBC LABORLAB care va realiza previziunile viitoare de aptitudini si va dezvolta structuri operaționale și programe comune de formare profesională capabile să integreze piața muncii intr-un mediu flexibil si usor adaptabil Obiective specifice ale proiectului:

 1. Dezvoltarea modelului de prognoza a evolutiei aptitudinilor pe piata fortei de munca si definirea instrumentelor aferente
 2. Dezvoltarea de programe vocationale si de training adaptate la cererea pietei muncii din zona transfrontaliera pe baza prognozelor de evolutie viitoare
 3. Dezvoltarea modelului CBC LABORLAB care sa coordoneze si sa sprijine integrarea transfrontaliera a pietei muncii
 4. Integrarea directiilor strategice in ceea ce priveste mobilitatea fortei de munca si ocuparea pentru dezvoltarea de masuri si actiuni comune

 

 

 1. OBIECTUL ACHZIŢIEI

Contractul consta in achizitionarea serviciilor de realizare si printare materiale promotionale in cadrul proiectului „CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” – 16.4.2.050.

Materialele sunt necesare pentru a asigura promovarea și vizibilitatea activităților proiectului în concordanță cu Manualul de identitate vizuală a Programului Interreg V-A.

 

 

 1. LOCUL DE LIVRARE:

Livrarea serviciilor se va efectua in termenii si conditiile stabilite prin contractul de prestari servicii. Contractul va fi considerat incheiat in momentul predarii documentatiei (livrabilului) aferent prestarii serviciului prin proces verbal de predare-primire la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi.

 

 1. DURATA

Contractul intră în vigoare la data semnării și este valabil până la data de 25.06.2017

 

 1. SPECIFICATII TEHNICE 

 

Nr. Denumire  Caracteristici Buc Cod CPV
1. Brosura A4, policromie fata/verso, coperti din carton cretat lucios, 250 – 300 gr/mp, inerior 15 file, hartie lucioasa 90 – 130 gr/mp 500+600 79810000-5
2. Afise A4, hartie 130 gr/mp, personalizate inclusiv creatie grafica 500+600 79810000-5
3. Flyers (Foi volante) 149 x 210 mm, color fata verso, hartie lucioasa/mata, max. 150 gr/mp 500+600 79810000-5
4. Mape carton  A4, 2 buzunare interioare,

policromi o fata, carton lucios/mat (300 gr/mp)

500+80+200+600 79810000-5
5. Pliante A4, hartie dublu cretata lucioasa/mata, 115 gr/mp,  500+600 22140000-3
6. Roll-up 100cm x 200cm 2+2 22459100-3
7. Pix  Corp din material plastic, mină, personalizare tampografie, policromie pe două fețe  500+80+120+200+600 30192121-5
8. Sticker autocolant transparent 45cm x 15 cm 50 22459100-3
9. Blocnotes Format: A4+; Nr. de file: 80;

Liniatura: dictando;Hartie: alba; Informatii internationale (prefixe tari, fus orar); Recomandari si informatii utile in 10 limbi;Pagini liniate (margini duble si zona de titlu cu data); Coperti din carton; Pagini perforate pentru indosariere (4 perforatii);

80+200 22816100-4
10. Calendare Calendar personalizat de birou 100 x 210 mm 80+120+200 30199792-8
11. Agende Format: 14.5 x 20.5 cm, Nr. pagini:

288 + 32 pagini, Interior: zilnic, Hartie: alba 60g/mp, Tipar la 2 culori, Finisare: semn carte, colturi

120 22819000-4
perforate, Harta Romaniei, Limbi utilizate: Romana, Engleza, Italiana, Franceza, Germana, Rusa;
12. Diplome Diplome – A4, carton 300 gr/m², grosime 5 mm, personalizat, incl.creatie grafica 120 79810000-5
9. Brelocuri inscriptionate 500+120 22462000-6
10. Sepci  inscriptionate 500+80+200 18443340-1
11. Tricouri inscriptionate 500 18331000-8

 

 

 

Oferta tehnica:

Pe baza informatiilor furnizate, ofertantul trebuie sa prezinta o oferta tehnica continand modalitate in care va presta serviciile de realizare si printare materiale promotionale.

III.      FORMULARE

 

 

FORMULARUL NR. 1

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către:  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

Str. Progresului, Bloc BBB, etaj 3, Calarasi

Ca urmare a anunţului publicat pe site-ul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi pentru atribuirea Contractului de furnizare servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului “CBC LABORLAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level, in cadrul proiectului „CBC LABOR LAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project code: 16.4.2.050 – noi, ________________________  (denumirea/numele ofertantului, adresa completa, datele de contact, telefon, fax, e-mail), vă transmitem alăturat următoarele:

 1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original:
 2. a)   oferta;
 3. b)  documentele care însoţesc oferta.
 4. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.
 5. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi vă satisface cerinţele.

 

Data completării:

Ofertant:  (denumirea operatorului economic), _________________

(nume semnatar, semnatură autorizată).

FORMULARUL NR. 2

OPERATOR ECONOMIC

____________________

(denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE PRIVIND LIPSA CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN CADRUL

PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Subsemnatul, ………………………………………………… (nume, prenume), reprezentant împuternicit al ………………………………………………..… (denumirea operatorului economic), cu sediul în …………………………………………………….……… (adresa operatorului economic), în calitate de ofertant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului, in cadrul proiectului „CBC LABOR LAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project code: 16.4.2.050. declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint nu se află în niciuna dintre situațiile descrise la art. 14 din O.U.G. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, respectiv: nu există legături între structurile acţionariatului beneficiarului contractului pentru care depunem prezenta oferta şi mine ca ofertant, nu există legături între membrii comisiei de evaluare şi mine ca ofertant si nu deţin pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

De asemenea, mă oblig ca, în situația în care, pe parcursul derulării procedurii de achiziție, apare o situație de conflict de interese, să o notific deîndată, în scris, achizitorului pentru a putea lua măsurile necesare înlăturării situației respective.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

 

Data completării:

 

 

Ofertant  (denumirea operatorului economic), _________________

(nume semnatar, semnatură autorizată)                                                 

FORMULARUL NR. 3

Operator Economic

…………………………………

(denumirea/numele)

 

FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

 

Către: Camera de Comert, Industrie si Agricultura Calarasi

 

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

……………………………………………….. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestam servicii de realizare si printare materiale publicitare in cadrul proiectului, in cadrul proiectului „CBC LABOR LAB – Developing an integrated and inclusive labor market at cross-border level” – project code: 16.4.2.050. pentru suma de

…………………………………………….., (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de …………………. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), dupa cum este detaliat in cele ce urmeaza:

 

Nr. crt. Descriere serviciu Pret fara

TVA/euro

Pret cu TVA /euro
1
2
TOTAL    

 

 1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestam serviciile în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire.
 2. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ……….. zile, (durata în litere şi cifre)respectiv până la data de …../……/……… şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
 3. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
 4. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

 

Data:……/……/……….

…………………………………………………………………….,

(nume, prenume şi semnătură), 

 

L.S. în calitate de …………………………………….. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ……………………………………………… (denumirea/numele operatorului economic).

 

Echipamente 2

Anunț de atribuire